Token Information:

Last: 1.36 STEEM 24h Volume: 3.13 STEEM Bid: 0.750 STEEM Ask: 1.300 STEEM
name balance
mapxv 6317.37 MAPXV
ecoinstant 1057.00 MAPXV
eturnerx 1039.00 MAPXV
accelerator 589.00 MAPXV
mastergerund 529.22 MAPXV
quintaesencia 506.00 MAPXV
ecoinstats 500.25 MAPXV
maxuv 500.00 MAPXV
onecent 500.00 MAPXV
map10k 500.00 MAPXV
ecoinstar 500.00 MAPXV
mapac 357.00 MAPXV
addax 300.00 MAPXV
abrockman 250.00 MAPXV
bwar 100.00 MAPXV
shaunmza 65.75 MAPXV
holger80 56.00 MAPXV
blue.rabbit 52.37 MAPXV
ironshield 50.00 MAPXV
theb0red1 43.45 MAPXV
emergehealthier 41.02 MAPXV
melinda010100 38.01 MAPXV
shanghaipreneur 35.00 MAPXV
playdice 25.76 MAPXV
videosteemit 25.01 MAPXV
binkyprod 25.00 MAPXV
quantumdeveloper 23.00 MAPXV
qam2112 20.00 MAPXV
treeplanter 20.00 MAPXV
isdev 20.00 MAPXV
shadowspub 13.00 MAPXV
mcoinz79 12.13 MAPXV
vesytz 10.02 MAPXV
oscarps 10.01 MAPXV
myfreshes 10.00 MAPXV
cwow2 10.00 MAPXV
cadawg 7.57 MAPXV
voxmortis 7.54 MAPXV
jznsamuel 5.20 MAPXV
filosof103 5.00 MAPXV
bashadow 3.00 MAPXV
cryptoyzzy 2.01 MAPXV
eirik 2.01 MAPXV
kgakakillerg 2.00 MAPXV
dimarss 1.25 MAPXV
kggymlife 1.00 MAPXV
incubot 0.34 MAPXV
steem15 0.01 MAPXV
And 10 more with a a balance of 0.00 MAPXV